About Me

My photo
PhD Candidate at Purdue University, Computer Science.

Sunday, March 07, 2010

قهوة

حد فاكر عبدالمنعم إبراهيم في الفيلم لما كان بيحب وحدة اسمها "بكاكا داسة"؟
و بعدين جه الجرسون و قالها تشربي اه؟
قعدت تتكلم كتير و في الاخر راح عبدالمنعم إبراهيم مترجم و قال "قهوة"..

استلمت ايميل من لينك كان عمل كدة..
ÚÒíÒì Úãíá áíäß ÏæÊ äÊ …

· ÈÑÌÇÁ ÇáÚáã æ ÇáÃÍÇØÉ ÈÃääÇ ÈÕÏÏ ÊÍÏíË ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÇáÓÇÏÉ ÇáãÔÊÑßíä Ýì ÎÏãÉ LinkDSL æ ÇáãÊãÊÚííä ÈÇáÎÕã ÇáÎÇÕ ÈÔÑßÊßã.

· ÓíÊã ÇáÃäÊåÇÁ ãä Êáß ÇáÊÍÏíËÇÊ íæã ÇáÎãíÓ ÇáãæÇÝÞ 18 ÝÈÑÇíÑ - 2010 .

· áÐÇ äÑÌæÇ ãä ÇáÓÇÏÉ ÇáãÔÊÑßíä ÓÑÚÉ ÇáÃÓÊÌÇÈÉ Ýì ÇÑÓÇá ÇáØáÈÇÊ ÇáÃÊíÉ ÍÊì äÊãßä ãä ÇáÊÍÏíË Ýì ÇáæÞÊ ÇáãÍÏÏ.

ÇáãÓÊäÏÇÊ ÇáãØáæÈÉ:

- ÕæÑÉ ãä ßÇÑäíÉ ÇáÔÑßÉ.

-ÕæÑÉ ãä ÇáÈØÇÞÉ ÇáÔÎÕíÉ.

- ÑÞã ÇáÊáíÝæä ÇáãÊÚÇÞÏ ÚáíÉ.

æ Ýì ÍÇáÉ ÚÏã ÊÞÏíã Êáß ÇáÈíÇäÇÊ ÞÈá ÇáãæÚÏ ÇáãÍÏÏ ÓäÖØÑ ÃÓÝíä áÂáÛÇÁ ÇáÊÎÝíÖ ÇáããäæÍ áÍÖÑÇÊßã ÝæÑÇ áÍíä ÇáÍÕæá Úáì ÇáØáÈÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ.· áÐÇ äÑÌæÇ ãä ÓíÇÏÊßã ÓÑÚÉ ÇáÃÓÊÌÇÈÉ ÍÊì äÊãßä ãä ÅÊãÇã ÚãáíÉ ÇáÊÍÏíË Ýì ÇáæÞÊ ÇáãÍÏÏ æÍÑÕÇ ãäÇ Úáì ÇÓÊãÑÇÑ ÓÑíÇä äÓÈÉ ÇáÎÕã ÇáããäæÍÉ áÍÖÑÇÊßã .

ãáÍæÙÉ :

íãßä ÇÑÓÇá ÕæÑÉ ÇáßÇÑäíÉ æ ÕæÑÉ ÇáÈØÇÞÉ ÈÃÍÏì ÇáØÑÞ ÇáÃÊíÉ :-- ÃÑÓÇá ÝÇßÓ Úáì ÑÞã 034262613

- ÇÑÓÇá Çíãíá Úáì corporate-alex@mail.link.net

- ÒíÇÑÉ ÇÞÑÈ ÝÑÚ ãä ÝÑæÚ áíäß ÏæÊ äÊ æ ÊÞÏíã ÕæÑ ÇáßÇÑäíÇÊ ÇáãØáæÈÉ ãÚ ÇáÊÃßíÏ Úáì ÇÑÓÇáåÇ Çáì ÇÏÇÑÉ ÇáÔÑßÇÊ Ýì áíäß ÏæÊ äÊ ÝÑÚ ÇáÃÓßäÏÑíÉ.ÚäæÇä ÝÑÚ ÇáÃÓßäÏÑíÉ :

(40 ÔÇÑÚ ÇáÝÑÏæÓ ÓãæÍÉ ÈÌæÇÑ ÓæÈÑ ãÇÑßÊ ÎíÑ ÒãÇä)

(ÏÇÎá äÇÏì ÓÈæÑÊäÌ ÇáÃÓßäÏÑíÉ )لما معرفتش اقراه بعت استفسر تاني و حاولت أفك الطلاسم معرفتش..
المهم جالي الرد :
"
Sir,

Just we need your company ID , your National ID& the ADSL phone Number,Regards,Hussein
"

نفسي أفهم مين إلي بيدي الناس دي الحق انها تستغل سذاجة الناس! يعني كل الاميل ده عشان يئول ابعت البطاقة؟
و في حد في الدنيا يبعت على حاجة مش عرف هي اه؟

2 comments:

almahallawy said...

They have to read joel's excellent article "The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets (No Excuses!)"

http://www.joelonsoftware.com/articles/Unicode.html

mahmoud said...

I recall that nonsense email from link.net.

They're targeting people who have discounts (engineering syndicate, clubs, ..) to report their papers. Perhaps they have lost it or something :)

The email was too long and I could not really understand it at first :D