About Me

My photo
PhD Candidate at Purdue University, Computer Science.

Wednesday, March 31, 2010

Taysseer Zilmenna Launch

Today, We released Taysseer Zilmenna alpha release.
The current release is not still stable, We hope that we will add some enhancements later. I am not able to dedicate time for it now, as I have many projects and assignments to do. But I have some ideas to add.

Sunday, March 28, 2010

ESANA..here I come

Egyptian Student Association in North America, the name is self descriptive. Officially, I started to be an active member.
Why did I go for it? It's a long story, Something always I was thinking about. Without going into deep details. I hope that I can serve the community, and I don't mind sacrificing my time, or my money in helping others in general.
I hope this is just a beginning to be effective anyway..
By the way, I am the Project Manager of SINA (Study in North America) and my I am handling this project..

Friday, March 26, 2010

Operating Systems humors

Copied from Prof. Douglas Comer:

Note: This is a revision of the classic essay the low level
of "customer" service and peculiarities of some operating systems
that was written in late 1994. The author is still or wishes to be
unknown.

Unix Airlines
-------------
Everyone brings one piece of the plane with them when they come to
the airport. They all go out on the runway and put the plane together
piece by piece, arguing constantly about what kind of plane they're
building. When another plane lands nearby the passengers begin
breaking up into meetings and trading pieces of the plane.

Fly NT
------
Everyone marches out on the runway, says the password in unison, and
forms the outline of an airplane. Then they all sit down and make a
whooshing sound like they're flying. The flight attendant then
announces that they are privileged to be on such an advanced airline,
and if they close their eyes they can imagine they are flying on a
powerful plane that can take them anywhere.

DOS Airlines
------------
Everybody pushes the airplane until it glides, then they jump on and
let the plane coast until it hits the ground again, then push again,
jump on again, and so on. For relaxation Bill's autobiographies are
tucked in the back of every seat.

MAC Airways
-----------
All the flight attendants, captains, baggage handlers, and ticket
agents look the same, act the same. Every time you ask questions
about details, you are told you don't need to know, don't want to
know, and everything will be done for you without you having to know,
so just shut up. Cute little signs are everywhere and outside every
window there are flying toasters.

Windows Airlines
----------------
The airport terminal is nice and colorful with friendly flight
attendants, easy access to the plane, an uneventful takeoff...then
the plane blows up without any warning whatsoever. All the
decorations fall off, revealing that each part of the plane is
painted the same color blue. In mid-air you are informed that the
rest of your flight will be continued on DOS airlines. (See DOS
Airlines)

Cell Phone Air
--------------
Everyone has difficulties getting into the plane and once they are in
it takes a long time to start the engine and take off is very slow.
The plane only has one window that is so small a passenger cannot
view much at a time. To help, the window is easily moved, allowing
passengers to position it to view one small piece of the scenery at
a time. Each time the plane takes off, an annoying sound is played;
passengers can change the sound to a pleasing tone or song, but must
pay more.

------------------------------
----------------------------------------------

Xinu Airline
------------

You arrive at the terminal and are shocked to find that only one
passenger can fit into the plane at any time. Then you are told that
you will have to help finish building the plane and pilot it during the
flight. Unfortunately, because travelers have little prior experience
with either activity, almost all flights crash on take off. To help
out, the airline pads the runway with soft material and supplies a ground
crew that retrieves the plane and lets you start over. One of positive
aspects is that the plane is free, so travelers who do have a successful
flight often take the plane with them, and use it for private flights
at the company in which they are employed.

Friday, March 19, 2010

MAC expose bug


I have a macbook-pro, and whenever I use show all applications using the expose feature.
I got a shadow of un-existing application within the displayed windows...
u can see it in the picture, i am marking it in gray.

Wednesday, March 10, 2010

We don't need another Hero

Latest comment from Mubarak about Elbaradeii was odd. I just remembered Tina's song..
"We Don't Need Another Hero"

OUT OF THE RUINS
OUT FROM THE WRECKAGE
CAN`T MAKE THE SAME MISTAKE THIS TIME
WE ARE THE CHILDREN
THE LAST GENERATION
WE ARE THE ONES THEY LEFT BEHIND
AND I WONDER WHEN WE ARE EVER GONNA CHANGE
LIVING UNDER THE FEAR, TILL NOTHING ELSE REMAINS

WE DON`T NEED ANOTHER HERO
WE DON`T NEED TO KNOW THE WAY HOME
ALL WE WANT IS LIFE BEYOND
THUNDERDOME

LOOKING FOR SOMETHING
WE CAN RELY ON
THERE`S GOTTA BE SOMETHING BETTER OUT THERE
LOVE AND COMPASSION
THEIR DAY IS COMING
ALL ELSE ARE CASTLES BUILT IN THE AIR
AND I WONDER WHEN WE ARE EVER GONNA CHANGE
LIVING UNDER THE FEAR TILL NOTHING ELSE REMAINS

ALL THE CHILDREN SAY
WE DON`T NEED ANOTHER HERO
WE DON`T NEED TO KNOW THE WAY HOME
ALL WE WANT IS LIFE BEYOND
THUNDERDOME

SO WHAT DO WE DO WITH OUR LIFES
WE LEAVE ONLY A MARK
WILL OUR STORY SHINE LIKE A LIGHT
OR END IN THE DARK
GIVE IT ALL OR NOTHING

WE DON`T NEED ANOTHER HERO
WE DON`T NEED TO KNOW THE WAY HOME
ALL WE WANT IS LIFE BEYOND
THUNDERDOME

Sunday, March 07, 2010

Tale of Globalized meal

An egyptian student studying in Purdue, USA, got bored from working and decided to take a walk.
he put on his glasses made in Austria. He took his bicycle, he bought earlier from American market and found it was made in China, went to a Pakistani market where he bought:
1- a can of Egyptian Fava beans made in USA.
2- Mushroom soup made by Unilever India.
3- Lebanese bread.
He went back to his apartment, which he leased earlier from a Thai student. He took off his shirt his shirt made in Egypt and his shoes made in Italy.
and then made a quick meal using his kitchen tools made in China, Germany and Thailand.

This is the typical definition of globalization.

قهوة

حد فاكر عبدالمنعم إبراهيم في الفيلم لما كان بيحب وحدة اسمها "بكاكا داسة"؟
و بعدين جه الجرسون و قالها تشربي اه؟
قعدت تتكلم كتير و في الاخر راح عبدالمنعم إبراهيم مترجم و قال "قهوة"..

استلمت ايميل من لينك كان عمل كدة..
ÚÒíÒì Úãíá áíäß ÏæÊ äÊ …

· ÈÑÌÇÁ ÇáÚáã æ ÇáÃÍÇØÉ ÈÃääÇ ÈÕÏÏ ÊÍÏíË ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÇáÓÇÏÉ ÇáãÔÊÑßíä Ýì ÎÏãÉ LinkDSL æ ÇáãÊãÊÚííä ÈÇáÎÕã ÇáÎÇÕ ÈÔÑßÊßã.

· ÓíÊã ÇáÃäÊåÇÁ ãä Êáß ÇáÊÍÏíËÇÊ íæã ÇáÎãíÓ ÇáãæÇÝÞ 18 ÝÈÑÇíÑ - 2010 .

· áÐÇ äÑÌæÇ ãä ÇáÓÇÏÉ ÇáãÔÊÑßíä ÓÑÚÉ ÇáÃÓÊÌÇÈÉ Ýì ÇÑÓÇá ÇáØáÈÇÊ ÇáÃÊíÉ ÍÊì äÊãßä ãä ÇáÊÍÏíË Ýì ÇáæÞÊ ÇáãÍÏÏ.

ÇáãÓÊäÏÇÊ ÇáãØáæÈÉ:

- ÕæÑÉ ãä ßÇÑäíÉ ÇáÔÑßÉ.

-ÕæÑÉ ãä ÇáÈØÇÞÉ ÇáÔÎÕíÉ.

- ÑÞã ÇáÊáíÝæä ÇáãÊÚÇÞÏ ÚáíÉ.

æ Ýì ÍÇáÉ ÚÏã ÊÞÏíã Êáß ÇáÈíÇäÇÊ ÞÈá ÇáãæÚÏ ÇáãÍÏÏ ÓäÖØÑ ÃÓÝíä áÂáÛÇÁ ÇáÊÎÝíÖ ÇáããäæÍ áÍÖÑÇÊßã ÝæÑÇ áÍíä ÇáÍÕæá Úáì ÇáØáÈÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ.· áÐÇ äÑÌæÇ ãä ÓíÇÏÊßã ÓÑÚÉ ÇáÃÓÊÌÇÈÉ ÍÊì äÊãßä ãä ÅÊãÇã ÚãáíÉ ÇáÊÍÏíË Ýì ÇáæÞÊ ÇáãÍÏÏ æÍÑÕÇ ãäÇ Úáì ÇÓÊãÑÇÑ ÓÑíÇä äÓÈÉ ÇáÎÕã ÇáããäæÍÉ áÍÖÑÇÊßã .

ãáÍæÙÉ :

íãßä ÇÑÓÇá ÕæÑÉ ÇáßÇÑäíÉ æ ÕæÑÉ ÇáÈØÇÞÉ ÈÃÍÏì ÇáØÑÞ ÇáÃÊíÉ :-- ÃÑÓÇá ÝÇßÓ Úáì ÑÞã 034262613

- ÇÑÓÇá Çíãíá Úáì corporate-alex@mail.link.net

- ÒíÇÑÉ ÇÞÑÈ ÝÑÚ ãä ÝÑæÚ áíäß ÏæÊ äÊ æ ÊÞÏíã ÕæÑ ÇáßÇÑäíÇÊ ÇáãØáæÈÉ ãÚ ÇáÊÃßíÏ Úáì ÇÑÓÇáåÇ Çáì ÇÏÇÑÉ ÇáÔÑßÇÊ Ýì áíäß ÏæÊ äÊ ÝÑÚ ÇáÃÓßäÏÑíÉ.ÚäæÇä ÝÑÚ ÇáÃÓßäÏÑíÉ :

(40 ÔÇÑÚ ÇáÝÑÏæÓ ÓãæÍÉ ÈÌæÇÑ ÓæÈÑ ãÇÑßÊ ÎíÑ ÒãÇä)

(ÏÇÎá äÇÏì ÓÈæÑÊäÌ ÇáÃÓßäÏÑíÉ )لما معرفتش اقراه بعت استفسر تاني و حاولت أفك الطلاسم معرفتش..
المهم جالي الرد :
"
Sir,

Just we need your company ID , your National ID& the ADSL phone Number,Regards,Hussein
"

نفسي أفهم مين إلي بيدي الناس دي الحق انها تستغل سذاجة الناس! يعني كل الاميل ده عشان يئول ابعت البطاقة؟
و في حد في الدنيا يبعت على حاجة مش عرف هي اه؟